Naturområder

Warning: Creating default object from empty value in taxonomy_term_page() (line 33 of /var/aegir/platforms/pressflow-6.25/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc).
Områder som ikke er påvirket av dyrking eller annen intensiv mennesklig aktivitet.
Tittel Type
Alvorlige planteskadegjørere Publikasjon
Bekjempelse av kjempespringfrø Publikasjon
Torvtak - tradisjon og misforståelse Publikasjon
Revegetering ved tilbakelegging av stedlig toppjord og flytting av vegetasjon Publikasjon
Bekjempelse av kjempebjørnekjeks Publikasjon
Angrep av tredrepere Publikasjon
Fjerning av trær med ringbarking og stubbebehandling Publikasjon
Endelig ny standard! Publikasjon
Hva er biologisk verdifull kulturmark? Publikasjon
Gras på vanskelige steder Publikasjon
Truede arter i byens grøntanlegg Publikasjon
Vedlikehold på ekstensive grasarealer Publikasjon
Hagtornrust, Gymnosporangium clavariiforme Publikasjon
Etablering på undergrunnsjord Publikasjon
Elg og rådyr i hager og grøntanlegg Publikasjon
Håndtering av uønskede fremmede arter i grøntanlegg Publikasjon
Ugraskampen - gamle og nye arter Publikasjon
Fremmede plantearter - trussel mot biologisk mangfold Publikasjon
Ski kommunes kamp mot kjempebjørnekjeks Publikasjon
Universell utforming av bynære områder Publikasjon
Fremtidige grøntanleggsflyktninger Publikasjon
Hvordan introduserte arter sprer seg i indre Oslofjord Publikasjon
Askeskuddsopp - Mattilsynet advarer Østlandet Nyhet
Avtaging av toppjord for naturlig vegetasjonsetablering Svar
Till Torgs - Moviums nyhetsbrev fra juni Nyhet
Plen og eng på øy med saltsprut Svar
Oppmuntre naturlig innvandring av trær Svar
Gruslagt tursti, oppbygging Svar
Tidlig løvfall på bjørk i 2007 Svar
Transpirasjon og vannopptak for trær Svar
Syndiker innhold