Terreng og vegetasjon i et stort vegprosjekt

16. oktober 2013

Med utgangspunkt i utbyggingen av 4-felts E6 i Østfold, vil jeg komme med noen refleksjoner rundt vegetasjonsbruk i store anlegg og utbyggingsprosjekter. Denne konkrete utbyggingen omfattet bygging av ca. 60 km ny veg og foregikk i tidsrommet 2000 -2008 med hovedtyngden av planleggingen i samme tidsperiode. Kontraktene for etableringsskjøtsel av vegetasjon varte ut 2012. Mesteparten av byggingen dreide seg om breddeutvidelse av eksisterende E6, men med ny trasé helt i sør mot svensk riksgrense og ny Svinesund.

Artikkelen behandler blant annet landskapsbeskrivelse, vegetasjonskartlegging, endringer i terreng og vegetasjon, rensedammer, kulturminner, massedeponier og massetak.

Foto: Kristin Marie Berg
Forfatter:
Kristin Marie Berg
Utgivelsesår:
2013
Utgiver:
FAGUS
Type publikasjon:
FAGUS Fakta
Rapport Nr:
6
Sideantall:
9