Våre rådgivere

FAGUS Rådgivning gir direkte tilgang til samtale med noen av Norges fremste forskere og fagfolk på utemiljø. Tjenesten gir registrerte brukere ubegrenset tilgang til å stille så mange spørsmål man ønsker til så mange rådgivere man ønsker under hele abonnementsperioden. Nedenfor en presentasjon av våre eksperter.

Agnar Kvalbein
Rådgivningsområder:
Gressarealer
Info:
I 25 år var jeg lærer og rektor ved Gjennestad. Deretter 10 år som forsk...
Info:
I 25 år var jeg lærer og rektor ved Gjennestad. Deretter 10 år som forsker og konsulent i NIBIO sin ’Turfgrass Research Group’. Pensjonist fra 1.september 2017. Min spesialitet er skjøtsel av golf og fotballanlegg, men jeg kan også svare på spørsmål om klippet gress til grøntanlegg. Det inkluderer jord, gjødsling, vanning, valg av arter og sorter, sykdommer og skadedyr. Jeg har god kunnskap om gjødsling generelt, og svarer gjerne på spørmål knyttet til planters næringforsyning.
Les mer Les mindre
Anette Sundbye
Rådgivningsområder:
Skadedyr
Info:
Jeg jobber som forsker ved NIBIO Bioteknologi og Plantehelse, Avdeling skad...
Info:
Jeg jobber som forsker ved NIBIO Bioteknologi og Plantehelse, Avdeling skadedyr og ugras. Mitt fagfelt er skadeinsekter og -midd i veksthuskulturer, planteskoler og grøntanlegg. Ved min arbeidsplass er vi flere som har ulik kompetanse når det gjelder skadedyr i grøntanlegg. Vår forskning omfatter diagnostikk og biologi av vanlige skadedyr og aktuelle karanteneskadegjørere, samt kjemisk, biologisk og integrert plantevern i ulike kulturer. Jeg samarbeider med mine kolleger og svarer på spørsmål som stilles gjennom FAGUS Rådgivning. Vi kan være behjelpelige med å lage informasjonsmateriell og vi kan holde kurs. Vi har også et internasjonalt kontaktnettverk.
Les mer Les mindre
Anna Bengtsson
Rådgivningsområder:
Forskningsbasert og helsefremmende design av utemiljø
Info:
Anna Bengtsson är landskapsarkitekt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Al...
Info:
Anna Bengtsson är landskapsarkitekt på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och forskar och undervisar inom miljöpsykologi och landskapsarkitektur med fokus på evidensbaserad design och planering av hälsofrämjande utemiljöer.
Les mer Les mindre
Astrid Skrindo
Rådgivningsområder:
Naturlig revegetering og naturrestaurering
Forskrift om fremmede organismer
Info:
Skal du bygge i naturområder, bør inngrepet minimeres og mest mulig av ar...
Info:
Skal du bygge i naturområder, bør inngrepet minimeres og mest mulig av arealene bør istandsettes på naturens premisser. Har du et tidligere inngrep som skal fjernes, bør det istandsettes tilbake til naturtilstand. Kunnskap fra fagfeltet naturrestaurering eller økologisk restaurering kan gi gode løsninger. En metode som ofte brukes er naturlig revegetering fra stedlige toppmasser, men naturrestaurering er så mye mer! Naturrestauring defineres på ulike måter, men kan oppsummeres som aktive tiltak som tar sikte på å forbedre tilstanden i økosystemer som er forstyrret eller ødelagt og med den hensikt å forbedre naturen evne til å produsere økosystemtjenester. Helt siden 1999 har jeg jobbet i grenselandet mellom grøntanlegg, økologi og naturmangfold: I april 2020 ble jeg ansatt ved Norsk institutt for naturforskning der naturrestaurering er hovedoppgaven min framover. Jeg er biolog (fordypning i vegetasjonsøkologi) fra Universitetet i Oslo, tok så en dr.grad i restaureringsøkologi (med fokus på revegetering) ved NMBU, jobbet der i til sammen 10 år med forskning og undervisning. Fra 2008-2020 har jeg jobbet i Statens vegvesen Vegdirektoratet med naturmangfold og har samtidig undervist og veiledet studenter på NMBU. Dersom spørsmålene går litt utenfor mitt kjerneområde, har NINA har bred kompetanse om natur og samfunn som jeg kan lene meg på.
Les mer Les mindre
Bjørn Anders Fredriksen
Rådgivningsområder:
Historiske anlegg
Info:
Gjengrodde «hemmelige hager» kan være vel så verdifulle som velpleide o...
Info:
Gjengrodde «hemmelige hager» kan være vel så verdifulle som velpleide og forenklede anlegg. I historiske anlegg er det ofte bevart spor i grunnen som ikke umiddelbart er synlige. Som rådgiver i FAGUS kan jeg svare på spørsmål om bevaring og utvikling av ulike typer historiske anlegg. Jeg har arbeidet med feltregistrering, hagearkeologi og kunnskapsinnhenting for mange historiske anlegg i Norge, fra enkle gårdshager til kongelige anlegg. Jeg har også drevet med vernevurderinger og utarbeidet restaureringsforslag for ulike typer hager og parker. Jeg er landskapsarkitekt fra NLH (nå NMBU) i 2003. I 2012 ferdigstilte jeg en doktorgradsavhandling ved UMB (nå NMBU) om 1800-tallets folkepark på Bygdø Kongsgård.
Les mer Les mindre
Bente Mortensen
Rådgivningsområder:
Jordanalyser og gjødselbehov for park og hager
Løk
Praktisk veiledning i miljø- og klimaspørsmål tilknyttet grøntanlegg
Info:
Jeg er utdannet hortonom og Master of Environmental Management fra Danmark....
Info:
Jeg er utdannet hortonom og Master of Environmental Management fra Danmark. Til daglig jobber jeg som konsulent innen etablering og pleie av grønne områder, med valg av jord, vekstmedier, krukker/kasser, gjødsel, stauder, frukttrær og -busker samt bekjempelse av skadegjørere og invasive arter. Har drevet en by-planteskole i København med fokus på altaner og grønne byrom. Er miljøkonsulent hos Danske Anlægsgartnere, hvor jeg bl.a. er med til på å implementere klimaregnskap og miljøledelse i virksomheter innen for den grønne sektor.
Les mer Les mindre
Erik Joner
Rådgivningsområder:
Biokull
Jord, miljøgifter og forurensning
Info:
Jeg har bakgrunn i jordfag (sivilagronom, NLH 1988) og mikrobiologi (PhD, U...
Info:
Jeg har bakgrunn i jordfag (sivilagronom, NLH 1988) og mikrobiologi (PhD, UMB 1994) og jobber nå i NIBIO med jord og ulike miljøproblemer (tungmetaller, organiske miljøgifter, mikroplast, m.m.), inkludert opptak og effekter på planter, mikroorganismer og meitemark. Videre har jeg jobbet med kompostering og bruk av resirkulerte jordforbedringsmidler (kompost, biorest, avløpsslam, biokull, m.m.). Andre interesseområder jeg her er mykorrhiza, nitrogenfikserende Rhizobium-bakterier, urbant landbruk og grønne tak.
Les mer Les mindre
Hallvard Ramfjord
Rådgivningsområder:
Plantevalg og allergier
Info:
Jeg er utdannet cand. real fra NTNU og har hovedfag i botanikk med pollenan...
Info:
Jeg er utdannet cand. real fra NTNU og har hovedfag i botanikk med pollenanalyse som spesialområde. Til daglig er jeg leder for Pollenvarslingen i Norge og seniorforsker i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Jeg er aktiv i informasjon og rådgiving omkring utforming av et allergivennlig miljø overfor offentlige og private aktører, og har utgitt bøker om emnet. Som rådgiver i FAGUS vil jeg svare på spørsmål om plantevalg i forhold til astma og allergi.
Les mer Les mindre
Inger Sundheim Fløistad
Rådgivningsområder:
Ugras
Info:
En forutsetning for en vellykket beplantning er at den blir anlagt og skjø...
Info:
En forutsetning for en vellykket beplantning er at den blir anlagt og skjøttet slik at ugraset ikke tar overhånd. Kunnskap om ugrasets biologi og livsbetingelser må utnyttes for å forebygge og bekjempe uønsket vegetasjon mest mulig effektivt. Siden 2001 har jeg vært ansatt som forsker ved Bioforsk (nå NIBIO) Plantehelse, Seksjon ugras, klima og miljørisiko. Som rådgiver for FAGUS vil jeg svare på spørsmål om ugras i grøntanlegg. Det er samlet mye kompetanse på min arbeidsplass som jeg kan bruke når det er nødvendig for å svare på henvendelser. Vi er flere som til sammen har bred kompetanse når det gjelder diagnostikk, biologi og bekjemping av uønsket vegetasjon i ulike kulturer.
Les mer Les mindre
Inger Hilmersen
Rådgivningsområder:
Sommerblomster og løk - Valg, etablering og skjøtsel
Busker og klatreplanter - Valg, etablering og skjøtsel
Praktisk grøntanleggsforvaltning
Info:
Frodige, livskraftige planter gir opplevelsesrike grøntanlegg og rett veks...
Info:
Frodige, livskraftige planter gir opplevelsesrike grøntanlegg og rett vekst på rett sted gjør en forskjell. Som rådgiver i FAGUS svarer jeg på spørsmål om plantevalg, etablering og skjøtsel av busker og klatreplanter. Jeg er utdannet gartner og sivilagronom/hagebrukskandidat med hovedfag i grøntanleggsforvaltning. Siden har jeg arbeidet som slottsgartner ved Det Kgl. Slott i Oslo, og som planteskolekonsulent i Norsk Gartnerforbund. Jeg er nå ansatt som grøntforvalter i Fredrikstad kommune.
Les mer Les mindre
Ingrid Klingberg
Rådgivningsområder:
Gravplasser
NS3420-K
Info:
Jeg svarer først og fremst på spørsmål innen NS3420- K, anleggsgartnera...
Info:
Jeg svarer først og fremst på spørsmål innen NS3420- K, anleggsgartnerarbeider, men kan gjerne bistå ved generell tolkning av beskrivelser i henhold til NS3420. Jeg har vært leder for komitéen for NS3420, kapittel K for Standard Norge. Jeg er utdannet landskapsarkitekt fra NLH fra 1998 og har arbeidet som landskapsarkitekt i privat firma innenfor de fleste felter innenfor landskapsarkitektur. Både med overordnet planlegging og detaljplanlegging. Mitt hovedområde har de siste årene vært gravplasser og beskrivelser etter NS3420. Jeg er for tiden partner og prosjekterende landskapsarkitekt i landskapsarkitektfirmaet Grindaker AS.
Les mer Les mindre
Isabella Børja
Rådgivningsområder:
Plantesykdommer
Info:
Min bakgrunn er mykologi (Cand. Scient fra UiO, 1986) og sykdommer på skog...
Info:
Min bakgrunn er mykologi (Cand. Scient fra UiO, 1986) og sykdommer på skogtrær (PhD fra NLH, nåværende NMBU, 1995). Siden 1986 har jeg vært ansatt på NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi, (opprinnelig NISK, Skogforsk og Skog og Landskap). Nå jobber jeg som seniorforsker i avdeling Skoghelse, hvor vi har allsidig kompetanse som for eksempel: diagnostisering av skader på skogtrær, skogskadeovervåking, prosesser under og over jorda som påvirker skoghelse, samspillet mellom trær og skadegjørere eller symbionter. Mine interesser er skader på skogtrær, biotiske som abiotiske, prosesser som leder til sykdomsutvikling, men også prosesser i skogsjord, særlig mykorrhiza.
Les mer Les mindre
Knut A. Thorvaldsen
Rådgivningsområder:
Material - og konstruksjonsvurderinger
Belegninger - Kant, mur
Info:
Som rådgiver for FAGUS vil jeg svare på spørsmål om konstruksjons- og m...
Info:
Som rådgiver for FAGUS vil jeg svare på spørsmål om konstruksjons- og materialvurderinger for belegg, kant, mur og trapp. Jeg har lang praktisk erfaring fra 1958, anleggsgartnerteknisk utdannelse fra 1961-63 og eget firma fra 1968.
Les mer Les mindre
Kristhild Benjamine Hansen
Rådgivningsområder:
Belysning
Info:
Samspill med lys Gjennom kunst og bilder har vi mang en gang sett hvordan v...
Info:
Samspill med lys Gjennom kunst og bilder har vi mang en gang sett hvordan vi lar oss fasinere og inspirere av naturen og dets naturlige lys. Lange sommernetter, mørke vintermorgener. Dette samspillet mellom lys og natur, samt årstidene og døgnets timer, har alltid vekket min interesse; En interesse som tok meg med ut i naturen, inn i menneskets visuelle oppfattelser og tilbake til skolebenken for å utdanne meg til lysdesigner med ønske om å se nærmere på ens omgivelser og dens mange iboende muligheter. Med bachelor i hånden og ansettelse i belysningsfirmaet Luminator AS har jeg høstet erfaring innen belysning av ulike ute- og inneområder, og om hva som vil være nødvendig å ta hensyn til når det gjelder valg av armatur. Denne erfaringen ønsker jeg å dele med dere i håp om å spre kunnskap rundt mulighetene som ligger i et samspill mellom den naturlige, den kunstige og ikke minst den ønskelige visuelle opplevelsen. Gjennom innsikt i og samtaler rundt hva som skal og bør ivaretas, er ønske å finne frem til de best egnede løsningene i forhold til oppgaven og behovene. Dette være seg inne eller ute, over eller under vann. Jeg ønsker å være til hjelp med dette her i FAGUS.
Les mer Les mindre
Kristian Nyvoll
Rådgivningsområder:
Plantevalg for Nord-Norge
Info:
Jeg er født og oppvokst i Alta. Plantegleden opplevde jeg allerede som gut...
Info:
Jeg er født og oppvokst i Alta. Plantegleden opplevde jeg allerede som guttunge i kalde og korte Finnmarksommere. Snart nok erfarte jeg at vekstforholdene var marginale og at hagelitteraturens tommelfingerregler ikke holdt mål. Nå oppdager jeg hvilke muligheter som likevel finnes i utsatte områder. Jeg er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole – studieretning Hagebruk, med fordybning innen Planteskoledrift og Grøntanlegg. Jobbet 5 år ved Gjennestad Gartnerskole i Vestfold, som lærer og avdelingsleder i planteskolen. Produksjon og bruk av planter til grøntanlegg var også der ett hovedanliggende. Er nå ansatt som gartner ved Tromsø arktisk-alpin botanisk hage, Universitetet i Tromsø. Dette gir meg en bred kontaktflate mot så vell botanikere ved universitetet, entusiastiske hageamatører, og yrkesutøvere med tilknytning til grøntanlegg.
Les mer Les mindre
Kristin Moldestad
Rådgivningsområder:
Trær - Tilstands- og verdivurdering
Trær - Valg etablering og skjøtsel
Info:
Trær i urbane strøk. Jeg er planteviter og arborist. Utdannet hortonom Ca...
Info:
Trær i urbane strøk. Jeg er planteviter og arborist. Utdannet hortonom Cand. agric ved Universitet for miljø og biovitenskap i 2001 og ble ISA sertifisert arborist i 2006 (ISA = International Society of Arboriculture). Arbeidssted og erfaring: Jeg har jobbet som planteviter og arborist siden 2002. Jeg er daglig leder i konsulentfirmaet Trekontoret AS. Arbeidsoppgaver er blant annet tilstands- og risikovurderinger av trær. Trær på byggeplass, trær som vokser i konflikt med småhusplanen og verdivurdering av trær etter VAT03/VAT 19 , utarbeidelse tekniske beskrivelser for trearbeider, skjøtselsplaner, samt utredning av prosjekter etter naturmangfoldloven. Still spørsmål! Jeg svarer på spørsmål om trær i by og parker. Dette omfatter blant annet: Arborkultur, tilstands- og risikovurdering vurdering, verdivurdering av trær (VAT 03), skjøtselsplaner, treplantingsplaner og bestilling av trearbeider (både praktisk og teoretisk). Jeg prøver å svare så raskt som mulig.
Les mer Les mindre
Linn Leonora Nystad
Rådgivningsområder:
Forvaltning og konkurranseutsetting
Info:
Jeg er utdannet planteviter fra NMBU (2006). Siden 2007 har jeg jobbet som ...
Info:
Jeg er utdannet planteviter fra NMBU (2006). Siden 2007 har jeg jobbet som parkforvalter i Bymiljøetaten i Oslo kommune, og har i dag ansvar for Frognerparken. Jeg har også lang erfaring med utforming av kontrakter og konkurranseutsetting av drift og skjøtsel av parker og friområder.
Les mer Les mindre
Mari Myhrene
Rådgivningsområder:
Hagedammer
Generelle spørsmål - landbruk, hagebruk og utemiljø
Info:
Jeg er utdannet fra NMBU i 2000 som planteviter ( hagebrukskandidat ), og s...
Info:
Jeg er utdannet fra NMBU i 2000 som planteviter ( hagebrukskandidat ), og skrev min hovedoppgave om bruk av planter i innemiljø. Jeg har erfaring fra landbruk, hagebruk, og golfdrift. Jeg brenner for de gode valgene som gjør skjøtsel og drift enklest og best mulig over tid.
Les mer Les mindre
Nils Skaarer
Rådgivningsområder:
Sansehager
Norske naturplanter - Valg etablering og skjøtsel
Info:
Landskapsarkitekt, eget firma. Jeg er utdannet landskapsarkitekt og dr.scie...
Info:
Landskapsarkitekt, eget firma. Jeg er utdannet landskapsarkitekt og dr.scient i landbruksvitenskap; Ressursbruk og boliger. Til daglig arbeider jeg med utomhusplaner, sansehager, detaljplaner og reguleringsplaner. I tillegg holder jeg foredrag, og har lang erfaring som forfatter av fagrapporter og bøker. Har spesiell kompetanse innen floristikk og vegetasjonskunnskap. Gjennom spesialartikler og bøker har jeg videreutviklet og dokumentert teknikker som er miljøbesparende innen anleggsteknikk og utbyggingsteknikk. Som rådgiver i FAGUS vil jeg svare på spørsmål om sansehager, viltvoksende arter i anlegg og skjøtsel av grønne områder.
Les mer Les mindre
Ole-Christian Wiig
Rådgivningsområder:
Lekeplasser og nærmiljøanlegg
Info:
Utdannet anleggsgartner-tekniker ved Jensvoll og har arbeidet i offentlig o...
Info:
Utdannet anleggsgartner-tekniker ved Jensvoll og har arbeidet i offentlig og flere private virksomheter. Er nå daglig leder i Lekeplassinspektøren AS. Vi driver med sikkerhet for lekemiljøer gjennom tilsyn, utarbeidelse av internkontroll dokumentasjon, kurs og opplæring som en uavhengig tredjepart. Har over 30 års erfaring med lekeapparater og uteområder for barn, der jeg har jobbet med etablering av uteområder, montering av lekeapparater og sikkerhet på lekeplassen. De siste 20 årene utelukkende med sikkerhet knyttet til leke og aktivitetsområder. Var med å etablere Norsk Lekeplassforum, som nå er innlemmet i Bad Park og Idrett. Er kursleder for BPI utdanningskurs i sikkerhet på lekeplasser. Er sertifisert lekeplassinspektør og medlem i programkomiteen i Norsk sertifisering, som står for personell sertifiseringen av ordningen. For spørsmål knyttet til lekeapparater vil mine svar være basert på Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og Norsk Standard 1176. I tillegg til dette finnes det et bredt utvalg av standarder knyttet opp mot elementer som parkour, trimutstyr, ulike ballaktiviteter og andre spennende aktivitetsformer. Send gjerne inn bilde eller tegning sammen med eventuelle spørsmål.
Les mer Les mindre
Ole Lima
Rådgivningsområder:
Stauder - Valg, etablering og skjøtsel
Info:
Jeg er opptatt av at vi skal beholde et godt fagmiljø og å styrke fagkomp...
Info:
Jeg er opptatt av at vi skal beholde et godt fagmiljø og å styrke fagkompetansen hos hver av oss som arbeider med bruk av planter. Mange forhold kan tas i betraktning ved planlegging og for å gjøre et best mulig plantevalg. Deler gjerne erfaringer, inntrykk og meninger om det kan brukes for å oppnå anlegg som fungerer godt, skaper trivsel og begeistring og som kan være med å markedsføre oss alle.
Les mer Les mindre
Per Malmos
Rådgivningsområder:
Grønne tak – intensivt, grøntanlegg på tak
Grønne tak – ekstensivt
Info:
Uddannet landskabsarkitekt fra KU Life i København. Har i mere end 35 år ...
Info:
Uddannet landskabsarkitekt fra KU Life i København. Har i mere end 35 år arbejdet i anlægsgartnerbranchen, herunder de sidste 25 år også med etablering af landskaber på dæk.
Les mer Les mindre
Pernille Leivestad
Rådgivningsområder:
Urbant landbruk
Info:
Jeg er landskapsarkitekt med master i landskapsarkitektur fra NMBU og AHO o...
Info:
Jeg er landskapsarkitekt med master i landskapsarkitektur fra NMBU og AHO og driver firmaet DYRK AS. DYRK har i mange år vært involvert i det urbane landbruket i Norge, og har vært delaktig i å drive utviklingen av det urbane landbruket som verktøy for bærekraftig byutvikling fremover. DYRK prosjekterer små og store dyrkingstiltak, holder kurs i dyrking og har deltatt i etableringen av fler store urbane landbrukstiltak, deriblant Gartneriet på Bygdø kongsgård og Voksenenga nærmiljøhage. Jeg svarer på alle typer spørsmål relatert til urbant landbruk og dyrking av mat i by, både når det gjelder dyrking av nyttevekster i praksis og planlegging samt etablering av offentlige eller private tiltak.
Les mer Les mindre
Peter Boström
Rådgivningsområder:
Plantevalg - Estetikk og funksjon
Info:
Gestalta med växtlighet Med god planering och ett klokt växtval kan man f...
Info:
Gestalta med växtlighet Med god planering och ett klokt växtval kan man förstärka och förhöja känslan och funktionen på en plats. Det ställs många krav på dagens utemiljöer. Ofta är jordvolymen minimal, tomterna trånga och lagarna och förordningarna omfattande. Skötselkraven framöver får heller inte vara för stora. Med allt det i bakhuvudet är det lätt att glömma att det gröna framför allt ska ge oss något positivt under lång tid framöver. Vegetation i ett projekt ska samspela med intentionen, omgivningarna, användningen och arkitekturen. Mitt stora intresse är att gestalta med växter. Jag försöker alltid uppdatera och utvidga paletten av växter man kan och får använda i våra utemiljøer. Det finns alltid flera alternativ! Jeg är utbildad trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Jag har undervisat i vegetationsformning på UMB (nå NMBU) och har varit verksam som landskapsarkitekt i offentlig, privat och egen regi. I FAGUS hoppas jag framför allt kunna hjälpa till med växtval och gestaltning med tyngdpunkten på det estetiska.
Les mer Les mindre
René Kierstein
Rådgivningsområder:
Anleggsteknikk - inkl. over/underbygning
Steindekker
Info:
Jeg er utdannet veibygger fra Tyskland og har bodd i Norge siden 2005. Veib...
Info:
Jeg er utdannet veibygger fra Tyskland og har bodd i Norge siden 2005. Veibygging er et håndverksfag som ikke finnes i Norge og er overordnet anleggsgartnerfaget med tanke på det «grå». Herunder har jeg spesialisering innen belegninger av stein i alle variasjoner. Jeg har også mesterbrev som håndverksmester innen faget vegbygging som inkluderer steinsetting. Mitt yrkesaktive liv har jeg viet til vei- og steinfaget og kan se tilbake på 28 år med praktisk og teoretisk erfaring fra alle sider. I Tyskland jobbet jeg med et spenn av varierte oppgaver. Jeg jobbet i familiefirma, var utførende, forman, ansvarshavende anleggsleder og jeg drev også eget firma innenfor faget i 4 år. I Norge har jeg vært ansatt som steinlegger og etter hvert som anleggsleder, hvor jeg blant annet har hatt ansvar for til dels store prosjekter som Carl Berners plass og Jernbanetorget, for å nevne noen. De siste 5 årene jobbet jeg på byggherresiden i Statens vegvesen som kontrollingeniør/ byggeleder og ressursperson innenfor «steinfaget». Jeg har hatt faglig ansvar for oppdatering av håndbok N200 i forhold til steinarbeider. Jeg har nå startet for meg selv og er innehaver av Stein & Veg Consult som utfører konsulenttjenester innen vegbygging og steinsetting fra A til Å. Som FAGUS Rådgiver kan jeg hjelpe med råd i forhold til planlegging, dimensjonering og utvalg av materialer i planfasen. Kontrolloppfølging av utførelse underveis samt overtakelser har jeg utfyllende kompetanse på. Har det ikke gått etter planen og er skadene kommet, gir jeg råd i forhold til tilstands- og skadeanalyser. Riktig drift- og vedlikehold av steindekker er helt essensielt og viktig å ha fokus på.
Les mer Les mindre
Solveig Dale
Rådgivningsområder:
Universell utforming
Info:
Jeg er av fagbakgrunn ergoterapeut med master i folkehelsevitenskap fra Gø...
Info:
Jeg er av fagbakgrunn ergoterapeut med master i folkehelsevitenskap fra Gøteborg. Jeg har siden 2005 arbeidet med universell utforming på heltid innen byutviklingsområdet i Trondheim kommune og er ansatt ved byplankontoret. Jeg arbeider på tvers i organisasjonen og gir råd i prosjekter knyttet til opparbeidet uteareal og publikumsbygg, opparbeidet uteareal og boligbygg, parker, trafikkmiljø og friluftsarealer. Jeg er opptatt av estetikk og funksjonalitet som grunnlag for god design og universell utforming. Det gir muligheter for alle til å kunne delta i samfunnet på en likeverdig måte. Tiltak som gir fremkommelighet og orienterbarhet er nødvendig. Jeg er opptatt av mennesket i forhold til omgivelsene og til utforming som fremmer aktivitet og deltakelse. Det er viktig med felles møteplasser tilrettelagt for ulike aldersgrupper. Ta gjerne kontakt.
Les mer Les mindre
Frida Helland
Rådgivningsområder:
Plantevalg for kystklima
Info:
Jeg ble utdannet gartner ved Statens gartnerskole Dømmesmoen i Grimstad i ...
Info:
Jeg ble utdannet gartner ved Statens gartnerskole Dømmesmoen i Grimstad i 1985. Jeg har jobbet i diverse planteskoler. Jeg begynte hos Sunnhordaland Planteskole i 1985, og tok etter hvert over som daglig leder der, og har vært der siden. Det jeg kan mest om er busker for kyststklima, og da spesielt vintergrønne bladplanter som Rhododentron, Pieris og Prunus laurocerasus etc. Jeg har i tillegg god oversikt over løvfellende busker, trær, nåletrær, klatreplanter, bærbusker og lyng.
Les mer Les mindre
Tanaquil Enzensberger
Rådgivningsområder:
Naturområder
Kulturlandskap - Skjøtsel og restaurering
Naturmangfold og økologiske hensyn
Info:
Jeg er utdannet gartner og sivilagronom/hortonom. Det store interessefeltet...
Info:
Jeg er utdannet gartner og sivilagronom/hortonom. Det store interessefeltet er vegetasjon. Jeg har arbeidserfaring som gartner, gardbruker, forsker, oversetter, foreleser og forfatter av fagstoff, redaksjonssekretær, bibliotekar samt med kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold. Driver gardsbruk samt eget rådgivningsfirma som bidrar med kunnskap om plantene og plantenes livsmiljø i planprosesser.
Les mer Les mindre
Wenche Dramstad
Rådgivningsområder:
Landskapsøkologi
Info:
Jeg er spesielt interessert i hvordan landskapsøkologi kan anvendes – og...
Info:
Jeg er spesielt interessert i hvordan landskapsøkologi kan anvendes – og mulighetene for å knytte økologi og biologi til arealutforming, forvaltning og planlegging. Jeg er utdannet naturforvalter ved NLH (nå NMBU) i 1990. Etter å ha jobbet en periode på ulike forsknings- og kartleggingsprosjekter fikk jeg muligheten til å bli stipendiat samme sted – og jeg avsluttet min doktorgrad i landskapsøkologi i 1996. Doktorgradsarbeidet handlet om hvordan humler bruker ulike ressurser i et jordbrukslandskap. Siden 1997 har jeg arbeidet som forsker/seniorforsker/seksjonsleder ved Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS), senere Norsk institutt for skog og landskap (nå NIBIO). Jeg er, siden januar 2011, også ansatt som professor II ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU. Hovedoppgaven min der er å undervise på et kurs i landskapsøkologi. Kurset legger opp til anvendt tverrfaglig arbeid, og tas både av landskapsarkitekter og naturforvaltere. Min forskning har i stor grad hatt landskapsendring som tema, og jeg er opptatt av hvordan landskapsarkitekter og planleggere jobber med landskap. Jeg har arbeidet både med hvordan ulike drivkrefter er viktige for landskapsendringer, dokumentasjon av endringer og formidling av disse, bl.a. gjennom utvikling av indikatorer, til forvaltningen og allmennheten. Jeg har også arbeidet med effektene av ulike typer landskapsendringer, blant annet i forhold til biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og tilgjengelighet og opplevelseskvaliteter. I tillegg til vitenskapelige artikler og ulike typer prosjektrapporter har jeg også vært medforfatter på to bøker; ”Tilbakeblikk – Norske landskap i endring” og ”Landscape ecology principles in landscape architecture and land-use planning”.
Les mer Les mindre