• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Kommuneplanens arealdel, måten vi disponerer våre tilgjengelige arealer på er avgjørende for naturen og våre grønne utemiljø !

Kommuneplanens arealdel, måten vi disponerer våre tilgjengelige arealer på er avgjørende for naturen og våre grønne utemiljø !

29. juli 2020

Kommuneplanen
-hvem, hva og hvor ?
Kommuneplanen er et begrep som dukker opp i mange sammenhenger, men hva er egentlig kommuneplanen og hvordan kan den brukes for å få flere og bedre grøntanlegg i våre utemiljø?

Kommuneplanen er kommunens overordnede helhetlige styringsverktøy. Planen utarbeides for 12 år av gangen og revideres hvert fjerde år. Planverket skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Kommuneplanen er delt i to hoveddeler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen setter de langsiktige målene for samfunnsutviklingen, den legger føringer for hvordan kommunen skal utvikle sine tjenester og løse sine oppgaver. Samfunnsdelen legger dermed et strategisk grunnlag for veien videre. Arealdelen tar for seg arealutviklingen, vekst og vern. Hvor skal det bygges, og hvor skal det vernes. Arealdelen er konkret og juridisk bindende.

Arbeidet med kommuneplanen er basert på mange medvirkningsprosesser.

FNs bærekraftsmål har vært mye debattert i forbindelse med kommunedelplaner rundt i Norge, årsaken er at FN sine bæreraftsmål er vedtatt av mange til å stå som et overordnet rammeverk.

Kommunedelplanen er en plan som påvirker samfunnsutviklingen, tjenestene til innbyggerne, frivilligheten, næringslivet – ja en kommundelplan griper inn i hverdagen for alle innbyggere. Hvem sørger for at de grønne verdiene synliggjøres i disse prosessene ?

I dagens samfunn er vi avhengig av at flere snakker sammen slik at avveiningen mellom hvilke areal som må gi tapt for samfunnsmessige formål, og hvilke områder som må bevares er godt gjennomtenkt.
Naturinngrep og nedbygging av areal er den største trusselen mot biologisk mangfold,  i tillegg er det godt dokumentert at inngrep fører til utslipp av karbon som er bundet i skogsjord, myr  og vegetasjon. Unødige naturinngrep er ikke bra for klimaet, men et moderne samfunn er avhengig av infrastruktur, strøm og hus.  Målet er å redusere tap av naturverdier, og for å få dette til er arealplanen rundt i kommunene avgjørende !

Hvordan ønsker vi at våre arealer skal benyttes frem i tid ?

 

Siste nyheter