Årsmøte 2020- årsmøtepapirer

28. april 2018

Årsmøtepapirene ligger som relaterte filer til denne saken.

Innkalling:

Innkalling til årsmøte i Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren

Tid og Sted: 29 april kl 16 via teams erstatter tidligere varslet møtedag 18.03.2020

Saksliste:

Sak 1:
Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av stemmer og fullmakter.
Sak 2:
Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen.
Sak 3:
Protokoll fra årsmøte 22.03.19 til godkjenning.
Sak 4:
Årsmelding 2019
Sak 5:
Regnskap 2019 Revisors beretning og kontrollkomiteens uttalelse.
Sak 6:
FAGUS strategiplan 2020– 2024
Sak 7:
Arbeidsprogram 2020
Som en av oppgavene i arbeidsprogrammet skal det settes en arbeidsgruppe fra styret som for 2020 kommer med en anbefaling til årsmøtet 2021  – En eventuell revidering av FAGUS vedtekter Organisering av FAGUS som organisasjon, hvem har ansvar for FAGUS ? FAGUS økonomiske robusthet, og Grønn Galla som fellesarrangement ifm økonomisk oppgjør

Sak 8:
Budsjett for 2020

Sak 9:  Valg av representanter til FAGUS styre , valgkomitè, kontrollkomité, og Fagråd

Siste nyheter