Hva er økosystemtjenester ?

Økosystemtjenester er goder og tjenester vi får fra naturen. De bidrar til menneskers velferd, direkte og indirekte. Begrepet omfatter både fysiske goder og ikke-fysiske tjenester vi får fra naturen.

Dette begrepet kalles også naturens godernaturgoder og naturens bidrag til mennesker.

Vi bruker ulike tilnærminger og metoder for å uttrykke hvor viktig, nyttig eller verdifull naturen er for mennesker.  Kategorier av økosystemtjenester

  • Grunnleggende livsprosesser
  • Forsynende tjenester
  • Regulerende tjenester
  • Kulturelle tjenester

I lenken under relaterte filer kan du lese mer om hva miljødirektoratet sier om hvordan tjenestene skal vurderes.

Begrepet økosystemtjenester ble for alvor satt på den politiske dagsorden da FN la fram sin globale økosystemstudie i 2005, Millennium Ecosystem
Assessment (MA), et arbeid som involverte mer enn 1300 forskere. Studien konkluderte med at menneskelig aktivitet har en klar og økende negativ effekt på klodens biologiske mangfold og økosystem, og at både motstandskraften og kapasiteten i økosystemene er redusert. Økosystemtjeneste begrepet ble tatt i bruk for å synliggjøre at naturen – i tillegg til å ha en egenverdi – bidrar
med helt konkrete tjenester som menneskene har  direkte og indirekte nytte av. Et av hovedfunnene i MA var at 15 av klodens 24 definerte økosystemtjenester var i nedgang. Les rapporten regjeringen la frem i 2013, ligger under relaterte filer til denne artikkelen.