Takk for i dag- Lunsjwebinar med Vannfakta

Dokumenter fra webinaret:

Vannfakta_ Klimatilpassing med naturtilpassede løsninger, for bedre bærekraft og biodiversitet –
Eksempelsamling åpne overvannstiltak BYM katalog_versjon_ publisert av Oslo Kommune 27.03.23
Lenke til Oslo kommune med bla.a faktaark om overvannsløsninger

Opptak av webinaret , tilgjengelig via VIMEO med passord: overvann frem til 31.12.23

Adresser til eksemplene som ble vist:

LOD-eksemplene i presentasjonen er fra:

Ruten: Midt i Sandes sentrum

Byggefeltet på Hana prosjektert for 550 boliger heter Øygarden og ligger 4. min fra Sandnes med bil.

Kleivane skole: Skaraveien 100, 4326 Sandnes

Frysjalia, prosjektert kommunalt grøntdrag ligger i Frysjaveien, Oslo

Bryne, Eivindsholtjørn som får tilført friskt vann, Tjødnavegen, 4344 Bryne.

 

Alle prosjektene er beskrevet i artikler på Vannfakta, bortsett fra Frysjalia, som kommer ila kort tid.

 

 

Vi må lære av behovene vi nå ser i våre hverdagslandskap som følge av COVID-19

Tilgang til parker og grønne utemiljø er avgjørende for god mental helse i alle våre samfunn.

Vi i FAGUS representerer de profesjonelle som arbeider med grøntanlegg til daglig, og vi vet at god mental helse ofte er relatert til å ha tilgang til en park, eller grøntområde. Forskning har gjennom mange år vist at mennesker som er isolert, opplever angst, eller sosial isolering – som vi nå opplever med COVID-19 pandemien, ja da er det å ha tilgang til en park, turstier og natur svært viktig for den mentale helsen. Grøntanleggsområdene gir oss mulighet til å gå, løpe, sykle, og områdene gir oss mulighet til ro og ettertanke. Dette er aktiviteter vi kan gjøre uten å sette oss selv eller andre i fare- mens landet kjemper for å begrense smitten av coronaviruset. 

Å tilbringe tid i parker,  gravplasser  åpne plasser, turstier og i natur er effektiv måte å klare å håndtere situasjonen på for den enkelte. Selv utsikt til grøntanlegg eller grønne elementer har en positiv effekt på vår mentale helse.

Vi kan lære av behovene i dag og med dette planlegge for flere og enda bedre tilrettelagte grøntmiljø for å takle fremtidens behov.

Bruk grøntanleggene slik at det er trygt for deg og for andre, det betyr ikke bruk områdene om du har symptomer på smitte, hold avstand fra hverandre og bruk retningslinjene fra folkehelseinstituttet . Det vil helt sikkert komme informasjon om bruk av offentlige parker & områder i tiden som kommer.

Vi er fysisk avkoplet, mange tilbringer hele døgnet hjemme, men vi ser at mange kopler seg på naturen. Vi nyter noe som vi kanskje ikke har satt nok pris på i våre sosiale liv, vi har tid til å kople oss på hverdagslandskapet. Det å finne trygghet og glede i det nære, ja det tar oss tilbake til kjernen i oss selv, våre medmennesker, vårt hjem og våre omgivelser.

Grøntanleggsbransjen er viktigere enn noen gang, vi lager hverdagslandskapet – alle trenger et tilrettelagt grøntanlegg eller natur i sin umiddelbare nærhet.

3 bransjer har sammen utviklet et nytt fagskolestudium

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Dette er et nytt tverrfaglig studietilbud der samarbeid fra planlegging til utførelse av sirkulær vannhåndtering er målet. Rørleggeren, maskinentreprenøren og anleggsgartneren møtes nå om felles forståelse om hvordan man skal løse vannutfordringer i fremtiden.

I dag sløser vi enormt med våre vannressurser. Vi MÅ bli flinkere og smartere til å ta vare på og gjenbruke vannet vårt. Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Og kunnskapen om hvordan vi skal få til dette sammen, har Norges grønne fagskole – Vea stått i bresjen for.

Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover.

Dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres flere medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet.

Norges grønne fagskole – Vea, MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) har sammen utviklet studiet. I tillegg har de fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum. Å øke de aktuelle bransjenes forståelse for tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene er viktig.

Kort oppsummert:

 • Deltidsstudie over 1 år (sept -april)
 • Nettbasert med 7 fysiske samlinger à 3 dager
 • Studieavgift kr. 9000,-
 • Oppstart sept. 2020

NB! Emnet Vann- og avløpsteknikk dekker mye av innholdet i ADK1-kurset. Fagskolen tilbyr ADK1-kurs til alle studenter som tar fagskoleutdanningen “Sirkulær disponering av vann”. Det blir en samling i uke 6 hos Norsk Rørsenter i Drammen, for de som ønsker å ta ADK1-eksamen. Bestått eksamen gir grunnlag for et eventuelt ADK1-sertifikat, dersom man har tilstrekkelig praksis og relevant utdanning. Det er Norsk Vann som utsteder sertifikater innen ADK.

Dette er et studium som bransjene selv har vært med på å utvikle og som det er et stort behov for. Det handler om å tilegne seg en kompetanse som gir deg konkurransefortrinn og som bidrar til bedre utnyttelse av vann i alle sektorer.

For mer info: https://www.vea-fs.no/studium/sirkulaer-disponering-av-vann-vann-som-ressurs/

 

Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som benytter plantevernmidler  

Det kommende året vil mange anleggsgartnere og greenkeepere få besøk av Mattilsynet. Formålet er å kontrollere at alle aktører bruker plantevernmidler på en lovlig og trygg måte.

– I tillegg til å kontrollere at virksomhetene følger kravene i plantevernmiddelforskriften, vil vi veilede om kravene slik at det skal bli enklere å gjøre rett, sier Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Mattilsynet kommer særlig til å se på:

 • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
 • riktig bruk av plantevernmidler og kun bruk av godkjente preparater
 • at det føres journal for integrert plantevern, journal over tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning, samt ordinær sprøytejournal
 • at sprøytet areal merkes med plakater dersom det er åpent for allmenn ferdsel
 • at det ikke sprøytes på barns lekeareal
 • at det ikke brukes yrkespreparater i private hager
 • funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
 • riktig oppbevaring av plantevernmidler.

Tilsynet vil foregå i hele landet og gjennom hele året. I tillegg til anleggsgartnere og greenkeepere, vil også juletreprodusenter få besøk av Mattilsynet det kommende året.

 

Selv om Mattilsynet ikke har kapasitet til å føre tilsyn med alle anleggsgartnere, juletreprodusenter, og greenkeepere, bør alle være forberedt på å få tilsyn. Alle som benytter plantevernmidler skal til enhver tid følge alle kravene i plantevernmiddelreelverket.

 

Mer informasjon om regelverket finnes i veileder til plantevernmiddelforskriften som ligger på Mattilsynets nettsider. Dersom noen har spørsmål om tilsynet kan man henvende seg til det lokale Mattilsynet-kontoret.

 

Hvert år velger Mattilsynet ut områder hvor det skal føres tilsyn med bruk av plantevernmidler.

– Tidligere år har vi fulgt opp bønder, gartnerier, planteskoler, importører og forhandlere av plantevernmidler, samt kommunenes bruk av plantevernmidler på grøntområder og langs veier. I år er det altså juletreprodusenter, anleggsgartnerne og greenkeeperne som kan forvente seg besøk av oss, sier Kvarme.

Fagus Silvatica- FAGUS treet, den 2000 år gamle innvandreren !

Bøk (Fágus sylvática L.)- et tre som kom hit til landet for  2 000 år siden. Treet er endel av edelløvskogen, men arten er også et viktig parktre i kystnære områder.

Trearten finns viltvoksende i Europa og Kaukasus og blir opptil 40 meter høye trær med avrundet, bred krone når de står fritt. I skogsbestand får trærne lang, rett stamme og slank krone. Treslaget utgjør en del av edelløvskogen – «sylvatica» betyr «som hører til i skogen» –og finnes viltvoksende i kyststrøk i Norge, først og fremst i Vestfold, men ellers spredt langs kysten til Bergen. Arten er naturalisert i et atskillig større område, i hvert fall til Trøndelag. Trærne kan bli 300-400 år gamle.

park&anlegg har i sine treportrett mange lærerike og flotte artikler.

Les hele treportrettet fra park&anlegg her

Fagus sylvatica – skogbøk. Greinene setter sideskudd i ett plan og blir derfor nokså flate. Bladene er 5-11 cm lange, elliptiske og blanke med bølget og nærmest hel bladrand. Bladene er først lyst grønne, siden mørkegrønne.

 

Standarder for grøntanleggsbransjen, hvordan fungerer det ?

Standard Norge
Standard Norge utvikler og forvalter standarder, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge er en nøytral medlemsorganisasjon.

Medlemmer av standard Norge er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Men en trenger ikke værer medlem for å bli oppnevnt som ekspert i en av våre standariseringskomiteer.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Les mer om Standard Norge her: https://www.standard.no/toppvalg/om-oss/standard-norge/

Samarbeid om standardisering

Å utvikle en standard er ikke noe som styres av staten, som mange tror. I Norge er standardisering noe som gjøres av både private og offentlige aktører i samspill, og Standard Norge leder denne prosessen fram mot endelig standard. På mange områder er det en nær sammenheng mellom det offentlige regelverket og standarder.

En standard

En standard er en felles ”oppskrift” på hvordan noe skal lages eller gjennomføres, og standardisering er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet standard.

Standarder:

 • utarbeides etter initiativ fra interessegrupper
 • gir retningslinjerfor hvilke krav som skal settes til varer og tjenester
 • regulerer for hvordan prøvingsertifiseringog akkreditering skal gjennomføres
 • er et forslagtil valg av løsning
 • bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikrevarer, produksjonsprosesser og tjenester
 • er ofte frivilligå bruke
 • gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktivernasjonale lover og forskrifter

Kilde: https://www.standard.no/standardisering/

En av de nyeste standardene er blågrønn faktor (BGF). Den nye standarden skal bidra til gode klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Du kan lese mer om den nye standarden her

Standard Norge tilbyr kurs, og i vår kurskalender finner du info om kurs i NS3420-ZK som omfatter skjøtsel og drift av park og landskapsområder . Les om kurset her. 

Skjøtsel og drift av park og landskapsområder har over de siste 20 årene etablert seg som det viktigste verktøyet når skjøtsel av grøntanlegget skal beskrives og settes på anbud. Denne grønne delen av NS 34320 ble revidert i 2016 og inneholder en del ny informasjon. Kapitlene som er vesentlig omarbeidet er drift av lekeplasser, skjøtsel av utebeplantning, busker, trær og trepleie.

Følg med på kurstilbud fra Norsk Standard, det mest relevante legges inn i FAGUS kalenderen.

 

 

Historiske gartnerfag, søknadsfrist 20 april

Norsk hagevern er viktig!

Historiske gartnerfag er et deltidsstudium som gir deg er en attraktiv spesialisering innen hagevern. Studiet er ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder.

Vi har mange hundre fredede grøntanlegg i Norge og flere andre med andre former for vern. De mest kjente er Vigelandsparken og Frognerparken.

Vea opplever økt fokus på hagevern, – med det å ta vare på og stolt vise frem hageskatter til omverdenen. Vi har mye å gå på med å reklamere for våre hager som turistattraksjoner.

Vi kan bli mye flinkere på dette i Norge og derfor trengs også kunnskapen hos de som skal planlegge, rådgi, restaurere, drifte og skjøtte slike anlegg.

Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Studentene har praksis og ekskursjoner i innland og utland (bl.a. Gunnebo slott i Sverige og Schônbrunn slott i Wien.)

Søknadsfrist: 20. april!

Historiske gartnerfag – Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no)