Kommuneplanens arealdel, måten vi disponerer våre tilgjengelige arealer på er avgjørende for naturen og våre grønne utemiljø !

Kommuneplanen
-hvem, hva og hvor ?
Kommuneplanen er et begrep som dukker opp i mange sammenhenger, men hva er egentlig kommuneplanen og hvordan kan den brukes for å få flere og bedre grøntanlegg i våre utemiljø?

Kommuneplanen er kommunens overordnede helhetlige styringsverktøy. Planen utarbeides for 12 år av gangen og revideres hvert fjerde år. Planverket skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Kommuneplanen er delt i to hoveddeler, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen setter de langsiktige målene for samfunnsutviklingen, den legger føringer for hvordan kommunen skal utvikle sine tjenester og løse sine oppgaver. Samfunnsdelen legger dermed et strategisk grunnlag for veien videre. Arealdelen tar for seg arealutviklingen, vekst og vern. Hvor skal det bygges, og hvor skal det vernes. Arealdelen er konkret og juridisk bindende.

Arbeidet med kommuneplanen er basert på mange medvirkningsprosesser.

FNs bærekraftsmål har vært mye debattert i forbindelse med kommunedelplaner rundt i Norge, årsaken er at FN sine bæreraftsmål er vedtatt av mange til å stå som et overordnet rammeverk.

Kommunedelplanen er en plan som påvirker samfunnsutviklingen, tjenestene til innbyggerne, frivilligheten, næringslivet – ja en kommundelplan griper inn i hverdagen for alle innbyggere. Hvem sørger for at de grønne verdiene synliggjøres i disse prosessene ?

I dagens samfunn er vi avhengig av at flere snakker sammen slik at avveiningen mellom hvilke areal som må gi tapt for samfunnsmessige formål, og hvilke områder som må bevares er godt gjennomtenkt.
Naturinngrep og nedbygging av areal er den største trusselen mot biologisk mangfold,  i tillegg er det godt dokumentert at inngrep fører til utslipp av karbon som er bundet i skogsjord, myr  og vegetasjon. Unødige naturinngrep er ikke bra for klimaet, men et moderne samfunn er avhengig av infrastruktur, strøm og hus.  Målet er å redusere tap av naturverdier, og for å få dette til er arealplanen rundt i kommunene avgjørende !

Hvordan ønsker vi at våre arealer skal benyttes frem i tid ?

 

BAD, PARK og IDRETT ( BPI ) søker ny Daglig Leder

«Vi søker etter en engasjert, dyktig og serviceinnstilt daglig leder som kan ivareta daglig ledelse av organisasjonen, iverksette landsmøtets og styrets oppgaver, kommunisere og formidle BPI sine viktigste budskap, følge opp og videreutvikle organisasjonens kursportefølje, og være i utstrakt kontakt med våre medlemmer.», se full utlysning her: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=184012394

Som ny DL i BPI vil du være viktig for oss i FAGUS, vi samarbeider tett med våre stifterorganisasjoner ! Hjelp oss å finne gode kandidater, tips kandidater i ditt nettverk.
Søknadsfrist : 20 august 2020

Har du spørsmål om plantevalg og skjøtsel?

skjøtsel

Som FAGUS-abonnent har du tilgang på bred og høy faglig kompetanse innen plantevalg og skjøtsel. Enten du har spørsmål om valg eller skjøtsel av gressarealer, trær, busker, klatreplanter, stauder eller sommerblomster. Om du har spesifikke spørsmål om norske naturplanter, planter til kulturlandskap, allergivennlige planter, planter i kystklima, i sansehager eller plantevalg i Nord-Norge. Eller om du ønsker hjelp til de estetiske valgene, så finnes det en FAGUS-rådgiver du kan spørre.

Eksempler på problemstillinger rådgiverne har svart på de siste månedene: 

  • Innspill til frøblanding og jordblanding til blomstereng
  • Tiltak mot sopp i plen, og hvorvidt det er grunnlag for reklamasjon
  • Vanningsbehov i plantekasser, og valg av arter i forbindelse med det
  • Råd til tiltak for bevaring av almetrær
  • Hva kan være årsaken til at stauder har gått ut?
  • Hvilke trær tåler sjøsprøyt godt?
  • Hva er en god frøsammensetning til sportsplen?
  • Fungerer vårt utvalg av stauder? Er noen av de uheldig agressive? Dekker de godt? Hvor mange av samme art før stå sammen? Bør vi legge inn flere markdekkere?

FAGUS-rådgivere som kan hjelpe deg: 

Frida Helland – Plantevalg for kystklima

Kristian Nyvoll – Plantevalg for Nord-Norge

Kristin Moldestad – Trær – Valg etablering og skjøtsel

Tom Egeberg Hvaal  – Sommerblomster – Valg, etablering og skjøtsel

Ole Lima – Stauder – Valg, etablering og skjøtsel

Nils Skaarer – Sansehager og Norske naturplanter – Valg etablering og skjøtsel

Peter Boström – Plantevalg – Estetikk og funksjon

Inger Hilmersen – Busker og klatreplanter – Valg, etablering og skjøtsel

Agnar Kvalbein – Gressarealer

Hallvard Ramfjord – plantevalg og allergier

Tanaquil Enzensberger – Kulturlandskap – Skjøtsel og restaurering