Innspill til aktuelle nytteorganismer som bør godkjennes i Norge

Har du innspill til aktuelle nytteorganismer (eller bruksutvidelser på godkjente nytteorganismer) som bør prioriteres å få kartlagt/utprøvd/godkjent i Norge ?

I januar vil NIBIO sende epost til plantevernmiddelimportører og NLR, hvor vi ønsker tilbakemelding om hhv. nye preparater som bør testes, og informasjon om nye plantevernutfordringer i ulike kulturer. Ut fra deres innspill, agronomisk behov og hva som foreligger av dokumentasjon, vil NIBIO (i dialog med Mattilsynet) vurdere hvilke nytteorganismer som er mest aktuelle å få godkjent i Norge, og hvilke organismer som bør kartlegges eller testes i forsøk. Forsøk utføres i samarbeid med NLR hos ulike feltverter, eller i forsøksfelt og laboratorier ved NIBIO.

Vi oppfordrer aktuelle aktører til å søke om godkjenning av prioriterte nytteorganismer, og vi stiller vår kompetanse til rådighet i søknad- og godkjenningsprosessen. Vi kan f.eks. besvare spørsmål eller arrangere møter om utprøving/godkjenning av aktuelle organismer. Vi kan også utføre litteratursøk etter eksisterende, relevant dokumentasjon for godkjenning av aktuelle makroorganismer.  Når det gjelder mikroorganismer, så vurderes disse under samme regelverk og retningslinjer som kjemiske plantevernmidler. Dokumentasjon og vurderinger skal derfor være tilgjengelig i EU, og blir innlevert søknaden om godkjenning av preparater i ulike medlemsland. Dere kan lese mer om ulike søknadstyper og hvordan dere søker om godkjenning på nettsidene til Mattilsynet. Informasjon om godkjenning og bruk av nytteorganismer finnes også på NIBIOs nettsider om integrert plantevern og biologisk bekjempelse.

Det er publisert artikler med bilder av nytteorganismer i Plantevernleksikonet

Voksen blomsterflue Episyrphus balteatus er et viktig nyttedyr. Foto: Nina Trandem, NIBIO.

 

natur vs naturbaserte tjenester, vi sier ja takk begge deler !

Villmarka forsvinner, og vår måte å benytte arealene på er ikke forenelig med at de som kommer etter oss skal kunne leve på samme måte som vi gjør i dag. På Grønn Galla i Drammen 17.-18 november fikk vi en påminnelse om  at våre ressurser i samfunnet ikke er uendelige.

Kommunene er arealforvaltere og samfunnsplanleggere, og disse oppgavene er fulle av dilemmaer. Natur kjemper ofte mot næringsutvikling, vei, energi, arbeidsplasser m.m For i en kommunes ønsker ligger vel ofte et ønske om vekst? Må vekst alltid innebære nedbygging? Klarer kommunene å ta dette ansvaret alene? Det er vanskelig å sette en verdi på naturen, men når vi velger å benytte natur til andre formål gir vi den likevel en verdi som er lavere enn for eksempel boliger eller vei.

Vi har god råd, på vegne av naturen, og norske kommuner har planer om å bygge ned ytterligere arealer- alle til gode formål. Litt etter litt forsvinner arealene vi trenger for å opprettholde  naturen.

Fremtiden er ikke bare grønne parker, fokuset vil bli også de blå parkene hvor land blir til hav. Vi omfavner grønt, blågrønne og grå strukturer som gir samfunnet merverdi. Vi må evne å ha fokus på våre naturbaserte løsninger, men samtidig ikke glemme at uten nok natur blir ikke samfunnet bærekraftig.

Vi har kunnskapen, men vi må sette kunnskapen i system, og vi må evne å ta valgene som gir gode samfunn nå og inn i fremtiden for kommende generasjoner.

Vi i FAGUS tror at en digitalisering på tvers av aktørene i bransjen vår, på tvers av ulike yrker og kompetanseområder kan bidra til å sette  bransjefokus på hvordan digitale løsninger kan  gjøre oss i grøntanleggsbransjen  å regne som den virkelige grønne bransjen , vi sier ja takk til natur og ja takk til naturbaserte løsninger!

 Samhandling og  innovasjon er løsningen, delta på Grønn Galla og ta del i fremtidens bransje

Grønn Galla skal samle bransjen, bidra til å styrke oppslutningen om nytekning, endringskraft og gi innsikt til alle som er endel av grøntanleggsbransjen.

For hvem?

Dette er en lærerik og spennende møteplass for deg som jobber med å forbedre tjenester og utvikle eller ta i bruk nye løsninger, enten du jobber i kommunen, i et selskap eller i leverandørindustrien.

Se vårt program for Grønn Galla 17.-18.11  i Drammen : GG_21_Programhefte_web

Hvordan delta?

Delta fysisk i Drammen, eller via strømming live eller se foredragene i opptak. Meld deg på her: Påmelding – FAGUS

Ikke gå glipp av Grønn Galla 2021, lær, del innsikt og få nye kontakter !

Forståelse  for og entusiasme i  hele grøntanleggsbransjen.

Meld deg på!