FAGUS tilbyr kurs i fremmede arter, svartelisten og forskrift om fremmede organismer

Har du og dine medarbeidere i bedriften/organisasjonen/kommunen  behov av mer kunnskap om om fremmede arter, Svartelisten og Forskrift om fremmede organismer?

Har du/dere et ønske om å delta på konferanser og seminarer, men mangler mulighet og tid til å komme fra i en travel periode?

FAGUS lanserer nå et stående tilbud om å komme til dere for å avholde både heldags- og halvdagsseminar. Vi skreddersyr opplegget etter deres ønsker og behov. Eksempler på temaer som kan omhandles:

– Hva er egentlig Svartelisten og hvordan bruker man denne på riktig måte.

– Innføring i Forskrift om fremmede organismer: Viktige momenter å forholde seg til, plikter og krav, erfaringer så langt med forskriften.

-Hvordan søke om utsetting av arter på vedlegg 5 og erfaring med søknader så langt.

-Miljørisikovurdering, hvordan gjør man dette.

– Fremmede organismer: Hva er dette og hva er det for kriterier som ligger til grunn for at en fremmede organism anses å utgjøre en trussel mot det biologiske mangfold.

For mer informasjon om tilbudet eller for å lage avtale, ta kontakt med daglig leder  Maria Fall i FAGUS: post@fagus.no

Veileder til søknad etter forskrift om fremmede organismer er oppdatert

Miljødirektoratet har oppdatert veileder til søknad om fremmede organismer. I den nye utgaven er det blitt foretatt avklaringer og spesifiseringer på noen av de ting som tidligere har fremstått som litt uklart.

I veilederens kapittel 1.3 spesifiseres bland annet hva som skal til for at en kultivar eller varietet skal være unntatt fra forbudet mot innførsel, omsetning og utsetting. Klargjøringen innebærer bland annet at Rosarugosa ‘Ritausma’ ikke er innefattet av forbud. Salix euxina ‘Bullata’ vil heller ikke innefattes av forbud fra 1.1.2021.

Andre avklaringer i veilederen er hva som menes med Norsk bestand og presiseringer knyttet til mellomlagring og dyrking på friland av matter med forbudte bergknapparter som skal brukes til grønne tak:

«Med norsk bestand menes her en bestand av en art som finnes naturlig i Norge, der den genetiske sammensetningen i bestanden er basert på gener som finnes naturlig i landet.» 

«Forbudet  mot sibirbergknapp og gravbergknapp gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak. Unntaket fra forbudet omfatter også utendørs mellomlagring og dyrking på friland av matter som skal brukes på grønne tak. Merk at det kreves tillatelse for utsetting på grønne tak, herunder mellomlagring og dyrking av matter på friland som skal brukes på grønne tak, i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i Oslofeltet. Utsetting på grønne tak i andre deler av landet krever ikke tillatelse. Ved utsetting uten tillatelse samt ved innførsel og omsetning til/på grønne tak, vil aktsomhetskravet gjelde.»

Til høyre finnes link til Miljødirektoratets hjemmeside, der veilederen ligger i sin helhet.