Bymiljøetaten i Oslos stretegi for lindetrær

Konklusjoner basert på rapporten fra VKM

 

Vi har tidligere skrevet om at Vitenskapskomiteen for mattrygghet i mai laget en rapport hvor man så på mulige sammenhenger mellom humledød og parklind (Tilia x europaea). Rapporten avviser ikke sammenhenger mellom humledød og lindetrær, men påpeker at det finnes store kunnskapshull om fenomenet. I oversendelsesbrev til Bymiljøetaten fra Miljødirektoratet vedrørende retningslinjer for planting av parklind og lindearter vurderer Miljødirektoratet at rapporten ikke gir grunnlag for anbefalinger om å avstå fra å plante lindetrær for å bedre forholdene for humlene. Bymiljøetaten i Oslo har derfor besluttet å fortsette planting av parklind og andre lindearter. Det er heller ikke aktuelt å fjerne eksisterende lindetrær.

Informasjon om rapporten VMK utarbeidet, samt hele rapporten finnes i linken til høyre

Humledød og lindetrær

Vurderingen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet er ferdig

Miljødirektoratet ba i mars Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VMK) om å se nærmere på eventuelle sammenhenger mellom humledød og lind. Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter fikk i oppgave å gjennomføre arbeidet. Rapporten er nå ferdig og konkluderer med at det er usannsynlig at lindetrærne er giftig for humler, og at det er behov for mer kunnskap hvis man skal finne ut av eventuelle sammenhenger mellom humledød og lindetrær.

Hele vurderingen fra VMK finnes du i linken til høyre13