FAGUS Vinterkonferanse 1.02.23 Lekearealer- nå og i framtida !

Plast og gummiunderlag  brukes på lekeplasser og i områder hvor barn og unge har sitt hverdagsliv i dagens samfunn. Materialene  har noen fordeler som for eksempel universell utforming, støtdemping, levetid og krav til vedlikehold for å nevne noe.
Å endre bruken slik vi kjenner den i dag vil gi  praktiske og økonomiske konsekvenser for prosjekter som allerede er påbegynt og for eksisterende anlegg og driften av disse.

Hvordan påvirkes vi av arealfordelingen og hvordan vi bruker  areallressursene vi har ? Hvordan påvirkes barn og unge i dag av det oppvekstmiljøet vi gir dem, hvordan kan vi endre oss slik at vi finner  riktig underlag til riktig bruk?

Bli med oss og lær mer om det miljøet vi skaper for våre barn & unge i dag.

Påmelding: Påmelding – FAGUS

Program Vinterkonferansen 2023

 

Fagdag om  jord & masser, vi setter fokus på hvordan vi kan håndtere ressursen mer økonomisk og samfunnsnyttig

Jord er mer enn vekstmasse & grunnlag for matproduksjon. Jord er en del av klimabildet, jord er en del av produksjon av mat, og grønne områder. Kunnskap om jord kan deles inn i ulike deler, jordlære om ulike typer jord, drenering, bruk av ulike jrodtyper/ vekstmasser, Produksjon av jord, kompostering, dreneringslære, gjødsling, flytting av masser, oppbygging av avgrensede områder med topplag med vekstmasse,

Jord som en ressurs i klimaregnskapet, bruk av torv, og vi kan fortsette- det er så mange aspekter ved ressursen jord. Vi kan dele inn læren om jord i jordkjemi- jordfysikk og jordbiologi. Det omfatter også plantefysiologi, zoologi, klimaforskning.

Jord engasjerer om du arbeider som gartner og produserer planter eller mat, om du arbeider med bygging av utemiljøanlegg, om du arbeider med veiprosjekter som endrer topografi,  om du arbeider i kommunalteknikk med vann & avløp og planlegger traseer, om du sitter på egen eiendom som skal forvaltes .
Naturlig jord er studert og beskrevet i mange år, men den jorda vi tilvirker gjennom kompostering eller andre prosesser er et nytt produkt. Dette fører til at fagområdet jordkvalitet omfatter både naturlig jord og tilvirket jord. Jord som handelsvare blir beskrevet med varierende parametre, og kundene har heller ikke alltid kompetanse på å beskrive hvilken type jord de ønsker. Å bruke stedegen jord er mer miljøvennlig og rimelig, men ofte velges det andre løsninger som kanskje bunner i usikkerhet og krav fra bestiller.

FAGUS arbeider med en fagdag om  jord & masser, og hvordan vi kan håndtere ressursen mer økonomisk og samfunnsnyttig.

Påmelding

Program Jord&masser 15.02.23

 

Oslo kommune har et eget prosjekt som heter » Nye fallunderlag» som er knyttet til utvikling av nye fallunderlag!

Det finnes mange forskjellige typer fallunderlag på lekeplasser, som gress-, kunstgress-, sand-, og barkunderlag. Lavere driftskostnader, økt sikkerhet og økt tilgjengelighet for alle brukergrupper har ført til at dekker i plasstøpt gummi gradvis har tatt over. Dette er i dag den dominerende løsningen.

Plasstøpt gummi svarer på kravene til god drift og universell utforming, men ikke like godt til bærekraft og miljøet.
Oslobygg, Bymiljøetaten i Oslo og Bymiljøetaten i Bergen ønsker bedre løsninger velkommen, og bidrar med 10 millioner som en del av utviklingskostnadene til nye fallunderlag

Les mer om deltakelse i prosjektet «Nye fallunderlag» som er knyttet til utvikling av nye fallunderlag på lekeplasser skal det avholdes 1-1 møter mellom prosjektet og interesserte aktører. I den forbindelse anmodes FAGUS om å spre informasjon om prosjektet til aktuelle aktører. Dette kan for eksempel være forskningsmiljøer, produktutviklere, leverandører mm.

Vi i FAGUS ser frem til å sette fallunderlag på agendaen, vår digitale Vinterkonferanse 1.02..23 har nettopp fallunderlag som tema.

Å la hageavfallet ligge er klimasmart skjøtsel!

På denne tiden av året fjernes det tonnevis med blad og løv fra små og større hager og grøntanlegg. Dersom vi lar hageavfallet ligge gjør vi  klimaet en tjeneste, bladene gir næring  til plen og hage, og bedrer biodiversiteten.

Ifølge Per Gundersen som er professor i skogsøkologi i København er det store co2 besparelser å hente. Når hageavfall brennes eller komposteres gir co2en raskt  tilbake il kretsløpet, men beholder man avfallet ute på anlegget  bygger man opp et større lager av co2 i hagen i form av døde stammer, blad og annet som er under nedbryting. Mange av bladene vil være nedbrutt allerede til våren , det gir mer liv til hagen og kan også brukes bevist for å isolere jorden der man har løk, eller samles der man ønsker å hindre ugraset i å vokse fritt.

Blad er små co2-lagre som tar opp karbondioksid fra lufta og  avgir  noe av det igjen når de går i oppløsning og råtner. Det tar omlag 3-6 måneder å bryte ned et blad ( halveringstid), men det for grener og  kvist er 2-5 års nedbrytingstid.

En ny måte å tenke skjøtsel på vokser frem, og  tanken om at grøntanlegg kan bidra til klima og biodiversitetskrisen ved å  bevare hageavfallet lokalt  får fotfeste.

Å verdsette naturen riktig er viktig for å løse naturkrisen

Verdsetting kan støtte opp om både informasjonsprosesser, beslutningsprosesser og utforming av politikk gjennom å bidra med ulike typer kunnskap til beslutningstakere og interessenter gjennom den politiske syklusen Artikkelen er laget av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet

I det internasjonale Naturpanelet (Ipbes) sin verdirapport har 82 forskere og eksperter fra hele verden gjort en vurdering av de ulike verdiene av naturen og ulike metoder for å verdsette disse.

Vurderingen viser hvordan vi kan utarbeide gode kunnskapsgrunnlag som omfatter naturens verdier, slik at vi i større grad fatter beslutninger som bygger opp under en bærekraftig utvikling.

park & anleggs messa 2022, møteplass & faglig påfyll

Nå nærmer det seg Park og Anleggsmessen på Lillestrøm igjen, og om nøyaktig 4 uker samles bransjen.

Åpningstidene for messen er :
 TORSDAG 24. NOVEMBER: 09:00 – 16:00
FREDAG 25. NOVEMBER: 09:00 – 16:00

Årets messe har ustillinger, og et fagprogram. Fagprogrammet er det NAML ( Norges anleggsgartnere miljø- og landskapsentrepenører) som står bak.
Programmet inneholder aktuelle temaer som lokal overvannsdisponering (LOD), el-drift, gummidekker og jord.

FAGUS finner du på standplassen til NAML,  sammen med  SOA ( Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget), VEA ( fagskolen VEA) , BAD,PARK og IDRETT,  og fagbladet park & anlegg.

 

3-30-300 regelen, har du hørt om den?

Urbane skoger gir mange fordeler, så mange fordeler at eiendomsutviklere har kommet med en ny anbefaling for bruk av trær og grønne utemiljø som et resultat av økt bevissthet om viktigheten av urbane trær og grønne områder. for samfunnet!

3 trær fra hvert hjem
30 prosent trekronedekke i hvert nabolag
300 meter fra nærmeste offentlige park eller grøntområde

Det har blitt lansert en ny ny tommelfingerregel for urbant skogbruk og  grønne utemiljø: 3-30-300-regelen. Denne regelen fokuserer på de avgjørende bidragene fra urbane skoger og annen urban natur til vår helse og velvære, samt klimatilpasning. Regelen  adresserer også behovet for at urbane skoger blir endel av våre bo-, arbeids- og levemiljøer. Samtidig er regelen enkel å implementere, og  lett å huske. Tommelfingerregelen gir klare kriterier for minimumstilbudet av urbane trær i våre bysamfunn:

3 trær fra hvert hjem
30 prosent trekronedekke i hvert nabolag
300 meter fra nærmeste offentlige park eller grøntområde

Materialvalg, hva bør vi foreta oss for å være en naturbasert bransje?

Bark er et alternativ til gumm

Tilstedeværelsen og effekten av mikroplast får stadig større oppmerksomhet også i grøntanleggsbransjen hvor kunstgress, og bruken av plastunderlag som fallunderlag og lekeplasser diskuteres.

Hvordan kan vi være en ekte økosystembasert bransje og sørge for at materialene kan gjenbrukes og sørge for et vedlikehold som ikke forurenser?

De siste 20 årene har såkalt gummiasfalt blitt svært utbredt på lekeplasser, i barnehager og i skolegårder. Gummidekke brukes fordi det demper fall fra store høyder, vedlikeholdet er enkelt og rullestolbrukere kan trille på det.

Gummiasfalt eller kunstgress bruke også som erstatning for gress, særlig hvis slitasjen er stor. Gummidekket brukes ofte for å sikre tilgjengelighet for alle, i henhold til kravene som stilles.

Materialvalg må sees i sammenheng med brukstid, bruksmengde, beliggenhet, funksjoner- beste løsning til rett sted.

Debatten rundt kunstgressbaner og gummigranulat har pågått over mange år, og  EU utvikler for tiden en ny regulering av mikroplast, i en rekke produkter, som blant annet omfatter gummigranulat. Reguleringen kan føre til at gummigranulat ved kunstgressbaner blir forbudt i framtiden.

Ting tar tid,  debatten i fagmiljøet har nådd samfunnsdebatten, og det er trolig at pendelen vil snu mot mer bruk av  naturlige materialer.

Vi sier ofte rett plante på rett sted, det samme gjelder underlag-  ved bruk av  riktig materiale på riktig sted,  vil vi få mer bruk av  naturbaserte fallunderlag som for eksempel bark og gress i kombinasjon med gummidekke der det er nødvendig.

Nettverkstreff i Kristiansand, mulighet for en lokal fagprat!

 

Vi byr på lunsj håper du har anledning til å møtes for en lokal fagprat!

Maks 20 deltakere, førstemann til mølla!

Sted:  ASAK miljøstein avd Kristiansand , Småslettene 87, 4658 Tveit

Påmelding gjøres via FAGUS sin påmeldingsløsning: Påmelding – FAGUS

 

Program kl 12-15:

Velkommen ved Mari Myhrene, FAGUS
Lunsj og småprat
Informasjon fra ASAK miljøstein ved Håkon Dversnes
Informasjon fra Norsk Naturgjødsel ved Tone Rosnes
Informasjon fra LIGOS ved Per-Kristian Stokke
FAGUS rådgivning, hvordan brukes det og hvem er det nyttig for?