Om humler og lindetrær – igjen

Interessant lesing i humledebatten:

Når naturen selv dreper årets humler

Massedød av humler under lindetrær har vært kjent helt siden 1700-tallet og studert av forskere siden tidlig på 1900-tallet. Folk flest har også gitt uttrykk for stor bekymring rundt dette fenomenet, spesielt etter de siste årenes dramatiske nedgang i antall insekter. Inntil nylig har oppfatningen vært at lindetrær, spesielt hybriden parklind, produserer en type sukker som direkte eller indirekte kan være giftig for humlene. Andre har ment at sprøytemidler i lindetrærnes nærhet forårsaker slik massedød. En norsk insektforsker gikk så langt som til å foreslå at tettstedene burde hugge ned all parklind. Humleskolen har gjennomgått tilgjengelig ny kunnskap og gjort sin egen undersøkelse av «lindehumler». Gjennom to somre samlet vi inn og studerte over 200 humler som lå døde under lind. Resultatet av studien er overraskende. Nå er den nye kunnskapen blitt del av en forbedret teori. Vi kaller den Lindefella.

For å lese mer se vedlagt link:

FAGUS søker daglig leder – forlenget søknadsfrist til 19. februar!

FAGUS er en paraplyorganisasjon for hele grøntanleggssektoren og et tverrfaglig ressurssenter for fagmiljøer, organisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter. Gjennom samhandling og deling av kunnskap fremmer vi verdien av gode grøntanlegg og deres betydning for helse, trivsel, klima og miljø.

VI SØKER DAGLIG LEDER 

FAGUS har ledig stilling som daglig leder, og søker deg som har lidenskap for det grønne fagmiljøet og vil bidra til å formidle grønne løsninger for framtidas samfunn.

Ansvarsområder: Daglig drift av organisasjonen og sekretariatet; Publisering på nettsiden, nyhetsbrev og sosiale medier; Oppfølging av FAGUS Rådgivningstjeneste; Samhandling med medlemsorganisasjonene og andre fagorganisasjoner, kontakt med myndigheter; planlegging og gjennomføring av konferanser og nettverkstreff; sekretær for styret, rådet og årsmøtet; sekretariatsfunksjon for Norsk trepleieforum (NTF) og Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI). Daglig leder har arbeidsgiveransvar i det daglige for medarbeider i 40 % stilling.

Krav til kompetanse: Høyere utdanning, gjerne fra grøntanleggssektoren, NMBU eller tilsvarende er ønskelig. Søker bør ha organisasjonserfaring og interesse for administrasjon, økonomi og digital kompetanse. Annen relevant bakgrunn og utdanning vil kunne bli vurdert.

Andre kvalifikasjoner: Vi søker deg som kan jobbe selvstendig, er initiativrik og strukturert. Gode samarbeidsevner, erfaring fra organisasjonsarbeid og markedsføring, kjennskap til og interesse for sektoren er en klar fordel. Du må beherske IT og økonomistyring. God skriftlig og muntlig framstillingsevne vil bli vektlagt.

Hva får du: Selvstendig og fleksibel arbeidsdag; mulighet til å knytte stort kontaktnett, lønn etter avtale. Kontorsted i Schweigaards gate 34 F2, samlokalisert med Norsk Gartnerforbund. Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist:

Søknad med vedlagte attester, CV og lignende, sendes på epost til post@fagus.no innen 19.februar. For mer informasjon kontakt styrets leder Tore D. Carlsen, tlf. 951 58 951 og
e-post: tore@maskinogutemiljo.no.

Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2018

Til kommuner, lag og foreninger i Oslo og Akershus

 

Se vedlagte informasjonsbrev om tilskuddsordninger 2018.

 

For mer informasjon kan dere se på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter skal benyttes for å søke tilskudd: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

 

Efterlysning – praktiska exempel sol och skugga

Strålsäkerhetsmyndigheterna i de nordiska länderna är eniga om en satsning på information: ”barn ska ha bättre tillgång till skugga”. Med ledning av denna satsning har Tankesmedjan Movium vid SLU fått i uppdrag av den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten att ta fram goda exempel på hur man kan arbeta med sol och skugga i barns och ungas utemiljö.

Movium gav ut ett faktablad under förra året på temat där vi lyfte fram några goda exempel (Movium Fakta nr 4-2016: Sol och skugga. Att tänka på i utemiljöer för barn och unga), men vi vill med denna förfrågan öppna upp för att beskriva ytterligare exempel från Sverige och övriga nordiska länder.

Har du tips på platser och projekt där man arbetat på ett spännande sätt med både sol och skugga, eller en av aspekterna, hör gärna av dig till Göran Nilsson (goran.k.nilsson@slu.se) eller Caroline Dahl (caroline.dahl@slu.se).

Vi vill ha in förslagen senast den 15 januari 2018. Beskrivningarna av dessa goda exempel kommer att redovisas på den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Göran Nilsson/Caroline Dahl

Tankesmedjan Movium

Mikroplast i våre omgivelser – to nyttige dokumenter

På Grønn Galla den 17. november kommer to av innleggene å omhandle problematikken med lekkasje av mikroplast og gummigranulater til naturen. Dette er et høyaktuelt tema som også involverer grønn sektor i forhold til valg av materialer til bland annet nærmiljøanlegg og lekeplasser. Vedlagt ligger to dokumenter som viser viktigheten av å holde fokus på de riktige valgene.

Stortingsmelding 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs– avfallspolitikk og sirkulær økonomi» legger bland annet frem regjeringens strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast (plaststrategien).

Foreløpig rapport «Kartlegging av gummigranulat/mikroplast langs vei og idrettsbaner«.  Vannområde Indre Oslofjord vest har kartlagt påfyll og avrenning av gummigranulat ved 30 kunstgressbaner i kommunene
Asker, Bærum, Frogn, Hurum, Nesodden og Røyken. Forfattere:

Ingvild Tandberg, prosjektleder vannområde Indre Oslofjord Vest og Erlend B.Raabe, Bærum kommune.